[x] ปิดหน้าต่างนี้ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
W3.CSS

คณบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย  สิทธิวงษ์
คณบดี
สายตรงคณบดี
สารจากคณบดี ปีการศึกษา 2562
เมนูหลัก
hot link
icon
  
  
  
web servicesmartphone link
งานประชุมวิชาการ

  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุมทีมที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขัน เกษตรราชมงคล ครั้งที่4
โดย : admin
เข้าชม : 247
อังคาร ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
     
 

ราชมงคลสุรินทร์คว้า 29 รางวัล และ โล่รางวัลชนะเลิศ 3 สาขา “เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4”

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้รับเหรียญรางวัลทั้งสิ้น 29 รางวัล และ โล่รางวัลชนะเลิศ 3 สาขา ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ “เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 4” ในวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ได้รับเหรียญรางวัล 29 รางวัล ได้แก่ 
- รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 7 รางวัล
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน 13 รางวัล
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง 9 รางวัล

ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ 3 สาขา ได้แก่
- สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
- สาขาคอมพิวเตอร์
- สาขาวิทยาศาสตร์

-----------------------------------------------

* สาขาสัตวศาสตร์
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การส่องไข่ฟัก (ไข่ไก่) นายจักรกฤษณ์ จันทร์เพ็ญ 
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การตอบปัญหาความรู้ด้านวัตถุดิบอาหารข้น นางสาวรุ่งนภา จำปาสุข 
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การรีดนมโค นายมนัส ประยงค์หอม 
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การเรียกชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางสัตวศาสตร์ นายจิตภานุ ดีพาชู 
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (ภาษาอังกฤษ) นางสาวศิริพร กาจัด

* สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
- รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอาหาร นางสาวอรัญญา มานุจำ และ นางสาวสุพัฒตรา บุญยศ 
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการผลิตซาลาเปาไส้หมู นายบัญชา ห่อทอง
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟรุตสลัดในน้ำเชื่อมบรรจุขวดแก้ว นางสาววริศรา ไกรสุข และ นางสาวรุ่งนภาภรณ์ เกลียวศรี 
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการพูดในที่ชุมชนภาคภาษาอังกฤษ นายญาณ ศรีฮา
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การตอบคำถามทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นางสาวสุภัตรา ศรีพรหม
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การวิเคราะห์ปริมาณแอมิโลสด้วยเทคนิคสเปคโตรโฟโตเมตรี นางสาวสายสุนีย์ ประคำทอง

* สาขาเครื่องจักรกลเกษตร
- รางวัลชนะเลิศ ทักษะการถอยหลังรถแทรกเตอร์ติดเทรลเลอร์ นายธนภูมิ นิตรลาภ
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (ภาษาไทย) นางสาวไพรินทร์ พงษ์ธนู และ นางสาวนิรชา แสนกล้า 
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การนำเสนอผลงานภาคบรรยายในรูปแบบสัมมนาทางวิชาการ (ภาษาไทย) นายสุรศักดิ์ ลาภจิต
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การขับรถแทรกเตอร์เข้าติดเครื่องพ่วงท้าย นายวิทยา ไพรสนิท 
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานช่างปูน นายจีระศักดิ์ ยืนยาว และ นายเทพไท หวลสวัสดิ์ 
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การสำรวจรังวัด นายชัยวัฒน์ นึกมั่น, นายลิขิต มั่งมี และ นายอภิชัย พันศรี
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 งานถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซล (สูบเดียว) นายศราวุธ สายวัน

* สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- รางวัลชนะเลิศ การพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (IoT) ในด้านการเกษตร นายอิสรภาพ วิชัย, นางสาวขวัญฤดี กิมา และ นางสาวธัญรัตน์ นามยงค์
- รางวัลชนะเลิศ ทักษะและการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) นายชัชพล แรงประโคน, นายณรงค์ชัย เอี่ยมสะอาด และ นายศักดิ์สิทธิ์ มานาดี
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การออกแบบสื่อ (Motion Infographic) หัวข้อ “การเกษตรยุคใหม่” นายชนกกานต์ แจ่มแจ้ง และ นางสาววรรณวิภา ศิลาทอง

* สาขาพืชศาสตร์ สิ่งทอและการออกแบบ
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การตอบคำถามทางวิชาการพืชศาสตร์ นางสาวสุนารี ศรกล้า และ นางสาววิชชุดา อักโข
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 อารักขาพืช นางสาวสุทธิดา ทานาฤทัย และ นางสาวพักตร์ชรอาภา พันธะแสง
- รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การเขียนชื่อพรรณไม้ในงานภูมิทัศน์ (แลปกริ๊ง) นางสาวฉัตรสุดา กองทุน 
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการพูดในที่ชุมชนภาคภาษาไทย นายศักดิ์มงคล มีสุข 
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การจัดสวนหย่อมกลางแจ้ง ขนาด 3 x 2 เมตร นายภิรมย์ พากเพียร, นางสาวประดิภา ปานสันเทียะ, นายณัฐรัชต์ สุภิมารส, นายอัครวินท์ สมหมาย และ นางสาวศิริรัตน์ รอดคำทุย

* สาขาประมง
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการผลิตอาหารสัตว์น้ำ นายวีระยุทธ โพธิ์ไทรย์ และ นายรัตนากร เจียวรัมย์
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การจัดตู้พรรณไม้น้ำสวยงาม นายสุรศักดิ์ ละดาดก และ นายศราวุธ อุประ
- รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพประมง (ประเภท เดี่ยว) นายไมเชียน คี