[x] ปิดหน้าต่างนี้ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
W3.CSS

คณบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์   เสาวกูล
คณบดี
สายตรงคณบดี
สารจากคณบดี ปีการศึกษา 2560
เมนูหลัก
hot link
icon
  
  
  

web service
smartphone link
งานประชุมวิชาการ

  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ขอแสดงความยินดี
โดย : admin
เข้าชม : 80
อังคาร ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
     
 

คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ ได้รับรางวัลเกียรติยศศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติมา เสาวกูล หัวหน้าสาขาวิชาประมง ได้รับรางวัลเกียรติยศศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลงกรณ์ อัมพุช อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 จากมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561
4. อาจารย์วันเฉลิม จันทร์ช่วงโชติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ ได้รับการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลงาน ชิ้นส่วนชั้นบันได โดยสำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา