[x] ปิดหน้าต่างนี้



ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
W3.CSS

คณบดี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์   เสาวกูล
คณบดี
สายตรงคณบดี
สารจากคณบดี ปีการศึกษา 2560
เมนูหลัก
hot link
icon
  
  
  




web service











smartphone link
งานประชุมวิชาการ

  

  หมวดหมู่ : ทุนการศึกษา
เรื่อง : ทุนการศึกษาสโมสรโรตารีกรุงเทพ
โดย : kunwadee
เข้าชม : 1403
อังคาร ที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
     
 

ตามบันทึกข้อความของสโมสรโรตารีกรุงเทพ ที่ ๐๗๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง ทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ๑ ทุน ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รวม ๙ แห่ง ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐ ทุนๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยเฉลี่ยให้แก่มหาวิทยาลัยทั้ง ๙ แห่งๆ ละหนึ่งทุน และสองทุนหนึ่งแห่ง เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนให้มีโอกาสศึกษาได้ดียิ่งขึ้น   

ในการนี้ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอประชาสัมพันธ์ทุนดังกล่าวแก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนประสงค์ขอรับทุน โดยติดต่อรับใบสมัคร ณ สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด ภายในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้)